لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان

/لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان
لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان۱۳۹۷/۳/۲۰ ۲۰:۱۲:۵۹

 

لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان

در زیر لیست مجلات منتشر شده در حوزه ساخت و ساز آمده است. ترتیب نمایش به صورت رندوم می باشد

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷

ردیفاسم مجلهآدرس سایتتلفن 
۱انجمن بتن ایرانwww.ici.ir۸۸۲۳۰۵۸۵
۲فصلنامه پنجرهwww.nezamqom.ir۲۵۳۲۹۱۹۲۸۴
۳پیام مهندسpayammohandes.com۵۱۳۸۶۵۲۶۶۹
۴دانش نماdanesh-nama.com۳۱۳۶۶۲۳۴۳۲
۵راه و ساختمان۷۷۶۸۲۶۴۶
۶ژئوتكنيك و مقاومت مصالحtsml.ir۸۸۰۰۷۹۵۳
۷ساخت و سازconsbank.com۸۸۵۶۹۳۰۸
۸ماهنامه عمران آب۶۶۹۶۱۰۴۳
۹فصلنامه نيارشucna.ac.ir۴۱۳۴۴۲۹۹۹۱
۱۰نشريه هفت شهرhaftshahrjournal.ir۸۷۵۷۲۴۰۸
۱۱منظر شهرwww.julr.ir
۱۲نشريه تفكر معماري۲۲۸۸۵۶۴۷
۱۳حفاظت و ساختمانwww.iranalarm.com۶۶۳۴۲۲۷۴
۱۴فصلنامه شارستانwww.sharestan.info۸۸۶۶۵۸۷۸
۱۵فصلنامه معماري و فرهنگwww.memarifarhang.com۸۸۳۱۵۲۳۶
۱۶مجله هنر و تمدن شرقwww.jaco-sj.com۶۶۹۱۵۸۴۵
۱۷هفته نامه آلومينيوم۷۷۲۴۰۵۰۰
۱۸نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد۷۷۲۰۹۰۷۱
۱۹نشريه معماري و شهرسازي ايران۷۷۲۴۰۵۴۰
۲۰مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير۶۶۴۹۱۱۲۳
۲۱فصلنامه اساس۸۱۰۳۲۲۴۵