لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان

/لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان
لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان۱۳۹۷/۳/۲۰ ۲۰:۱۴:۵۹

 

لیست مجلات حوزه صنعت ساختمان

در زیر لیست مجلات منتشر شده در حوزه ساخت و ساز آمده است. ترتیب نمایش به صورت رندوم می باشد

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷

ردیف اسم مجله آدرس سایت تلفن 
۱ انجمن بتن ایران www.ici.ir ۸۸۲۳۰۵۸۵
۲ فصلنامه پنجره www.nezamqom.ir ۲۵۳۲۹۱۹۲۸۴
۳ پیام مهندس payammohandes.com ۵۱۳۸۶۵۲۶۶۹
۴ دانش نما danesh-nama.com ۳۱۳۶۶۲۳۴۳۲
۵ راه و ساختمان ۷۷۶۸۲۶۴۶
۶ ژئوتكنيك و مقاومت مصالح tsml.ir ۸۸۰۰۷۹۵۳
۷ ساخت و ساز consbank.com ۸۸۵۶۹۳۰۸
۸ ماهنامه عمران آب ۶۶۹۶۱۰۴۳
۹ فصلنامه نيارش ucna.ac.ir ۴۱۳۴۴۲۹۹۹۱
۱۰ نشريه هفت شهر haftshahrjournal.ir ۸۷۵۷۲۴۰۸
۱۱ منظر شهر www.julr.ir
۱۲ نشريه تفكر معماري ۲۲۸۸۵۶۴۷
۱۳ حفاظت و ساختمان www.iranalarm.com ۶۶۳۴۲۲۷۴
۱۴ فصلنامه شارستان www.sharestan.info ۸۸۶۶۵۸۷۸
۱۵ فصلنامه معماري و فرهنگ www.memarifarhang.com ۸۸۳۱۵۲۳۶
۱۶ مجله هنر و تمدن شرق www.jaco-sj.com ۶۶۹۱۵۸۴۵
۱۷ هفته نامه آلومينيوم ۷۷۲۴۰۵۰۰
۱۸ نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ۷۷۲۰۹۰۷۱
۱۹ نشريه معماري و شهرسازي ايران ۷۷۲۴۰۵۴۰
۲۰ مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير ۶۶۴۹۱۱۲۳
۲۱ فصلنامه اساس ۸۱۰۳۲۲۴۵